OMAR's 2017 Birthday Celebration @ Proper West - Friday April 21st, 2017 - SUNNYNORTON